Bijgewerkt op 24.06.2022


1e Zomerwedstrijd    4e Zomerwedstrijd

2e Zomerwedstrijd    5e Zomerwedstrijd

3e Zomerwedstrijd    6e Zomerwedstrijd

Tussenstand Zomercompetitie 2022

Zomerkampioen 2021

H vd Vlugt

 

Eindstand Zomercompetitie 2007 Eindstand Zomercompetitie 2008 Eindstand Zomercompetitie 2009
Eindstand  Zomercompetitie 2010
Eindstand  Zomercompetitie 2011
Eindstand  Zomercompetitie 2012
Eindstand  Zomercompetitie 2013
Eindstand  Zomercompetitie 2014
Eindstand  Zomercompetitie 2015
Eindstand Zomercompetitie 2019
Eindstand Zomercompetitie 2020
Eindstand Zomercompetitie 2021

 

 

 

 

 

 


------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
ZOMERWEDSTRIJDEN Z.H.C. DE ZEENAALD 2022
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
1e zomer: 12 juni 10:00-14:00 waterweg, verz: tot: 09:15 lw:06:47 – hw:13:59


2e zomer 26 juni 09:00-13:00 dintelhaven, verz: tot: 08:15 lw:07:27 – hw:14:19


3e zomer 10 juli 09:30-13:30 hartelkanaal,  verz: tot: 08:45 lw:05:23 – hw:12:32


4e zomer 24 juli 09:00-13:00 beerkanaal,  verz: tot: 08:15 lw:06:16 – hw:13:05


5e zomer 14 aug 09:00-13:00 dintel breed, verz: tot: 08:15 lw:13:17 – hw:04:55


6e zomer 28 aug 09:30-13:30 waterweg, verz: tot: 07:15 lw:09:32 – hw: 04:26


in overleg kunnen we altijd nog beslissen over hoe laat en waar te vissen.

Het Bestuur de Zeenaald

 

Sportvisvrienden,
Vanaf 1 juni a.s. worden een aantal maatregelen t.a.v. het Covid 19 virus verlicht en/of ingetrokken. Daardoor wordt het wel weer mogelijk, overigens onder strenge voorwaarden, weer wedstrijden te organiseren binnen onze vereniging tot een maximum van 30 deelnemers.
Deze wedstrijden zijn dus alleen toegankelijk voor Z.H.C de Zeenaald en hebben dus geen ‘open’ karakter.

Op 18 mei jl. is Sportvisserij Nederland, in samenwerking met IOC-NSF, met een protocol afgekomen waarin beschreven wordt wat de beperkingen maar ook de mogelijkheden zijn, om voor visverenigingen (onderafdelingen) zoals Z.H.C. de Zeenaald   weer wedstrijden te organiseren.

De voorwaarden zijn:

1.       Toestemming van de visrechthebbende,

2.       Toestemming van de gemeente waar het viswater in valt,

3.       Voldoen aan protocol verantwoord vissen bij hengelsportverenigingen,

4.       Voldoen aan protocol verantwoord vissen van NOC NSF,

5.       Voldoen aan de richtlijnen vanuit de Rijksoverheid.

Bij   Z.H.C. De zeenaald  zullen wij uiteraard de punten 1 en 2 gaan regelen al zijn de wateren Dintelhaven (Federatief water) en Hartelkanaal (Landelijk water) maar is het nu nog niet 1-2-3 duidelijk tot welke Gemeente wij ons moeten wenden. Uiteraard zal de 1e zomerwedstrijd  pas plaats kunnen vinden indien de toestemmingen binnen zijn. Alle communicatie zal primair via  onze  whatts app groep zeenaald  gaan of via  de  e mail .

 

Hoe willen wij zaken gaan regelen?

Er zal vanuit het bestuur een corona verantwoordelijke aangesteld zijn die controle houdt op het naleven van het protocol en de algemene regels. Waarschuwen indien nodig, en verzoeken om de wedstrijd te verlaten bij niet naleven van de regels.

Na elke wedstrijd zal er een evaluatie plaatsvinden of er aanpassingen nodig zijn om het veilig vissen te verzekeren, maar ook beoordeeld worden f de afgegeven instructies volgens de onder beschreven werkwijze voldoende worden nageleefd. Pas na akkoord van de wedstrijdleiding en corona verantwoordelijke zal een volgende visavond weer kunnen worden georganiseerd.

1.       U dient zich vooraf voor de wedstrijd aan te melden,  tel: 06-41293603

Of  0610740281

2.       Absolute stop bij 30 deelnemers.
LET OP: 1,5 meter regel, dus betalen en direct daarna op naar de visstek.

3.       Bij de aanmelding voor de wedstrijd krijgt u een antwoord met daarbij ook direct Uw steknummer

4.       De dag erna wordt de uitslag  via mail bekend gemaakt .


Hoe loopt de viswedstrijd ?

1.       Na het betalen, gaat de deelnemer naar het parcours en direct naar zijn steknummer (Direct ontvangen na aanmelding via WhatsApp /E-mail).

2.        Het parcours zal uitgezet worden met in achtneming van een onderlinge afstand van minimaal 12m tussen de visplekken.

3.       De deelnemer houdt minimaal 1,5 meter afstand tot alle andere deelnemers en controleurs.

4.       Start van de viswedstrijd om   08;00   d.m.v. een geluidssignaal.

5.       De deelnemers bewaren de gevangen vis in een zelf meegenomen emmer en zal tijdens de wedstrijd periodiek de gevangen vis overbrengen naar een andere emmer (van de vereniging) minimaal twee meter achter het vissteknummer.

6.       De controleur noteert de lengte van de in de tweede emmer aanwezige vis, de deelnemer zelf mag niet bij het meten aanwezig zijn (i.v.m. 1,5 meter afstand houden)

7.       De stekbordjes, die de deelnemers naast de tweede emmer gelegd heeft, zijn tijdens de wedstrijd al door de controleur opgehaald.

8.       Einde wedstrijd 12;00 uur d.m.v. een geluidssignaal.

9.       Om 11;30 laatste meting door controleur, deelnemers pakken in en gaan richting huis.

10.   Uitslag wordt zo snel als mogelijk opgemaakt.

Wij hopen met de simpele voorwaarden een veilige vis omgeving te kunnen garanderen, uiteraard aan de deelnemers om voldoende afstand te bewaren en die discipline te betrachten die in deze tijd zo nodig is. Hopelijk zijn deze maatregelen voor niet al te lange tijd nodig en kunnen wij weer snel een biertje pakken na een geslaagde visavond!

Z.H.C. de Zeenaald

 

Verdere informatie betreffende het Protocol verantwoord vissen bij hengelsportverenigingen en Stappenplan organisatie van een intern clubwedstrijdje

Onderstaand treft u aan een verdere toelichting op de nu geldende regels waaraan u zich dient te houden om het organiseren van wedstrijden mogelijk te maken. U zult zien dat het zeker geen sinecure is om een wedstrijdje te organiseren in deze tijd, maar wij gaan er de volle 100% voor U toch ook!!??

 

Toelichting punt 3 Protocol verantwoord vissen bij hengelsportverenigingen

Alle hengelsportactiviteiten voor nu en in de nabije toekomst vereisen hygiëneprotocollen.
Daarin staat beschreven hoe verenigingen hun clubactiviteiten in coronatijd kunnen organiseren aan de hand van een stappenplan.

Algemene borging Corona maatregelen voor hengelsportverenigingen
Bij de organisatie van de verenigingsactiviteiten spelen de volgende algemene voorwaarden:
 • Kleinschalige lokale activiteit voor eigen leden: dicht bij huis, zo klein mogelijke reisafstand.
 • Minimaal 1,5 meter afstand tot elkaar & hygiënemaatregelen
o Extra taken vereniging
o Toepassen maatregelen volgens het stappenplan
• Maximaal 30 deelnemers. Deelnemers moeten zich registreren en VOL=VOL.
• Coronaverantwoordelijke aanstellen t.b.v. toezicht en handhaving Voor alle activiteiten geldt: Ö  
    Volg het meest recente sportprotocol verantwoord sporten.
    Kijk goed naar de communicatiedatum en volg de ontwikkelingen op  
    www.sportvisserijnederland.nl/corona. Ö
    Volg de meest recente noodverordening van uw gemeente/regio. Ö
    Neem contact op met uw gemeente en meld uw activiteit aan om boetes te voorkomen. Ö
    Toestemming voor uw activiteit van de visrechthebbende. Ö
    Stel een coronaverantwoordelijke aan. Ö
Corona verantwoordelijke: essentieel is om bij elke activiteit een coronaverantwoordelijke aan te stellen. Deze persoon ziet toe op de handhaving van de regels door deelnemers, vrijwilligers, bezoekers en spreekt hen hierop aan. Hij of zij kan sporters, medewerkers en bezoekers met ziekteverschijnselen naar huis sturen en is tevens contactpersoon voor de gemeente.
De coronaverantwoordelijke maakt iemand verantwoordelijk voor de schoonmaak van contactpunten in openbare plekken, zoals deurknoppen, prullenbakken en materialen.
Dit moet in ieder geval één keer per uur gebeuren.

Stappenplan organisatie van een intern clubwedstrijdje
De vereniging moet rekening houden met extra taken en werkzaamheden om een veilige omgeving voor de deelnemers en vrijwilligers te borgen.
Het stappenplan geeft hiervoor richtlijnen. Alleen sportactiviteiten met een kleinschalig karakter zijn toegestaan. Voorkomen moet worden dat mensen zich te veel verplaatsen.
Houd uw activiteiten in deze fase klein en alleen voor uw eigen leden (circa 10 tot maximaal 30 personen) binnen de gemeente (of bij de buurgemeente) waar de activiteit plaatsvindt. Toestemming van de gemeente is vereist, anders kunnen uw vereniging en de deelnemers forse boetes krijgen.
Pas in een volgende fase zijn naar verwachting weer wedstrijden in een hogere frequentie, uitgebreidere vorm en groter aantal deelnemers door hengelsportverenigingen te organiseren.
Extra activiteiten bij de organisatie van een intern clubwedstrijdje Stappen Hoe protocol doornemen en toepassen. Lees altijd vooraf het protocol goed door inclusief het Protocol verantwoord sporten van NOC*NSF en stel vast dat dit voldoende wordt toegepast in uw aangepaste activiteiten.

Aanmelden bij gemeente
Meld uw activiteit aan bij de gemeente waar het plaatsvindt.
Geef in elk geval door: • basisinformatie activiteit: locatie, tijdstip, aantal personen
• dit protocol
• beschrijving van de handhaving en controle op hygiëne maatregelen
• contactpersoon vanuit de vereniging Hoe aan te melden: de meeste gemeenten hanteren een aanmeldformulier voor activiteiten in de buitenruimte.
Coronaverantwoordelijke tijdens activiteit
• Toestemming (m.n. in openbare ruimte) van gemeente in bezit
• Kennis van protocollen
• Bekend als aanspreekpunt voor deelnemers, vrijwilligers, gemeente en handhavers Organisatie Extra activiteiten
• Organiseer volgens het protocol verantwoord sporten (sportaanbieders)
• Voorlichtingsposters zichtbaar en aanwezig tijdens de activiteit 3 Voorbeeldposters op www.Sportvisserijnederland.Nl/corona
• Handhaving op hygiënemaatregelen. Communicatie Deelnemers: Zorg dat u deelnemers en uw leden goed informeert via uw website of sociale media Vooraf:
• online instructie aan deelnemers, bijvoorbeeld via email Informeer uw leden en deelnemers aan de activiteit. Gebruik hiervoor het protocol verantwoord sporten (sporters) en de voorbeelden uit de bijlagen.
• Deelname activiteit op basis van digitale inschrijving (vol = vol).
• Sturen bevestiging deelname aan sporters bij deelname met informatie over hygiënemaatregelen. Tijdens: gebruik posters/flyers om deelnemers tijdens de activiteit te wijzen op de hygiënemaatregelen.
Tijdens de activiteit moet voorkomen worden dat deelnemers onderling of met vrijwilligers met elkaar in aanraking komen, bijvoorbeeld tijdens de stekuitreiking, het meten/wegen, controle, afsluiting en prijsuitreiking.

Hieronder zijn voor deze onderdelen richtlijnen beschreven.
Inschrijving en betaling
• Inschrijven: deelnemers moeten zich altijd vooraf inschrijven voor de activiteit. Zo borgt u de maximale groepsgrootte.
• Bevestiging: alle deelnemers krijgen een bevestiging met instructie t.a.v. de hygiënemaatregelen.
• Betaling: voorkom contact. Gebruik hiervoor bijvoorbeeld een betaling bij inschrijving ruim voor de activiteit via Tikkie. Indien noodzakelijk kunt u gebruik maken van contactloos pinnen. Betaling in cash wordt afgeraden.

Steknummers
Loting: organiseer dit online, bijvoorbeeld de dag voor de activiteit.
Informeer de deelnemers over hun steknummer, de activiteit én de hygiënemaatregelen.
Dit kan bijvoorbeeld via email. Communicatie: maak een WhatsApp-groep aan waar deelnemers met vragen terecht kunnen.
Steknummers en deelnemers Op de dag van activiteit:
1. Opbouwen vakken en stekken door organisatie. Stekken liggen altijd 10 tot 30 meter uit elkaar.
2. Deelnemers gaan rechtstreeks naar hun vak/stek.
Vrijwilligers van de verenigingen zorgen ervoor dat iedereen zijn stek inneemt en 1,5 meter afstand houdt gedurende de activiteit.
Tellen in plaats van meten en wegen In deze periode zijn alleen kleinschalige interne clubwedstrijdjes toegestaan. Pas in de volgende fase kunnen uw activiteiten zoals u gewend was weer georganiseerd worden.
Prijsuitreiking Er vindt geen fysieke prijsuitreiking plaats. Dit kunt u online inrichten en eventuele prijzen via de post/mail versturen.

 

Stappenplan organisatie intern clubwedstrijdje Stappenplan 1,5 meter borging
Over het stappenplan
Dit stappenplan beschrijft een aantal veel voorkomende onderdelen tijdens verenigingsactiviteiten. Richt de activiteit te allen tijden in op basis van de uitgangspunten en richtlijnen rondom hygiënemaatregelen. Parcours uitzetten (meestal alleen, soms met twee vrijwilligers)
Vanaf de plek waar een visser zit moet hij/zij 1,5 meter ruimte om zich heen hebben.

Uitreiken materialen (voorkeur eigen materialen)
Voorkom het delen van materialen zoveel mogelijk en laat deelnemers eigen materialen meenemen. Benodigde materialen die de organisatie uitreikt, worden door één persoon klaargelegd bij de bus (handschoenen) zodat deelnemers dan wel vrijwilligers hun benodigdheden kunnen pakken. Dit wordt één voor één gedaan, achter elkaar in een rij. 1,5 meter stickers/lijnen aanbrengen op de grond.

Instructie aan de deelnemers
Naast instructie over de activiteit worden deelnemers geïnformeerd over de hygiënemaatregelen. Wanneer de deelnemers tot de kwetsbare doelgroep behoren, volg dan de richtlijn beschreven in het protocol verantwoord sporten (sporters). Deelnemers rijden naar parcours, soms met teamgenoot of ouders Deelnemers rijden zelf al naar hun stek toe zonder ergens te verzamelen.

Eigen verantwoordelijkheid.

Voor vrijwilligers en andere medewerkers geldt: max. twee personen in een auto, behalve wanneer het één huishouden betreft.
Wanneer max. twee personen in een auto mogen, geldt hierbij dat zij kruislings in de auto zitten. Deelnemers installeren zich
Deelnemers zetten spullen klaar aan waterkant en wachten op eerste signaal.
De deelnemer doet dit alleen en niemand komt in en rondom zijn/haar vak.
Deelnemers en vrijwilligers/begeleiders in het vak
De deelnemer neemt eerst plaats op zijn plek.
De vrijwilliger/begeleider neemt altijd plaats buiten de ruimte van 1,5 meter.
Tijdens de activiteit: vrijwilliger en controleur controleren of iedereen zich aan de regels houdt maar komen niet dichtbij de deelnemer.
Minimaal 1,5 meter afstand

Laatste signaal en meting van vis.
De gevangen vis wordt door de deelnemer in een emmer bewaard. Deze emmer zet hij indien de vangst gemeten wordt minimaal 2 meter achter zijn stek om de controleur in staat te stellen de vis te meten en op de kaart te zetten.

Deelnemers mogen niet meelopen.
Een persoon vult de lengtes van de gevangen vis in en maakt de uitslag op.
Een persoon controleert.
De uitslag wordt online gezet.
Steknummers worden op de vlag gelegd
Eén vrijwilliger ruimt steknummers en stekafscheiding op met handschoenen aan.
Ze beginnen allebei aan het uiteinde van het parcours om zo de afstand de bewaren. 
Deelnemers ruimen spullen op en gaan naar huis
Dit doet de deelnemer in het vak en wordt alleen door hem/haar verricht.
Vrijwilligers leveren materialen in Spullen worden gedropt bij de bus.
Eén persoon (handschoenen) doet de spullen terug in de bus.
Ga na de activiteit tijdig naar huis en blijf niet hangen.
Prijsuitreiking: De prijsuitreiking gebeurt niet fysiek maar wordt via de website/sociale media bekend gemaakt

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

I.V.M. WEERSOMSTANDIGHEDEN    kunnen we  uitwijken naar een andere visplek .

Waterstanden  zijn van  hoek van holland


 

Naar boven